Domový poriadok

Prvá časť

Všeobecné ustanovenia

Článok I.

Úvodné ustanovenie

1. Tento domový poriadok upravuje najmä vzájomné vzťahy vlastníkov, nájomcov, bytového družstva a správcu domu (ďalej bytové družstvo) pri užívaní bytov a nebytových priestorov v dome, spôsob zabezpečenia poriadku, pokoja a čistoty v dome a jeho okolí, ako aj spôsob užívania spoločných priestorov a spoločných zariadení domu. Základné práva a povinnosti vlastníkov, bytového družstva a  nájomcov družstevných bytov a nebytových priestorov v dome upravuje Občiansky zákonník, zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

2. Vlastníkom neprevedených bytov je bytové družstvo.

3. Členstvo v družstve, vznik, zánik, užívanie bytu, orgány družstva (od Zhromaždenia delegátov po výbor samosprávy), hospodárenie družstva, vykonávanie drobných opráv, platenie nájomného upravujú Stanovy OSBD Senica.

Článok II.

Práva a povinnosti vlastníkov a nájomcov bytov pri užívaní bytov

1. Vlastník bytu, osoby ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, nájomcovia bytov, majú právo užívať byt a jeho príslušenstvo, právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu a právo používať služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.

2. Vlastník bytu, má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu účasťou na spoločných schôdzach domu, rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných zariadeniach a častiach domu, príslušenstve a pozemku, najmä o spôsobe ich prevádzky, údržby a opráv.

3. Vlastník bytu, ako aj nájomca bytu je povinný užívať byt, spoločné priestory a zariadenia domu riadne a riadne používať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu. Ďalej konať tak aby svojou činnosťou nezadal príčinu vzniku požiaru, prípadne iného ohrozenia pri opravách a manipulácii najmä s plynovým a elektrickým zariadením

4. Vlastník bytu ako aj nájomca je povinný včas vykonať opravy v byte, inak zodpovedá za škody, ktoré nesplnením povinnosti vznikli. Taktiež zodpovedá za škody na spoločných častiach domu alebo iným spoluvlastníkom.

5. Nájomca bytu je povinný oznámiť vlastníkovi bez zbytočného odkladu potrebu väčších opráv v byte, ktoré má znášať vlastník a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá neplnením tejto povinnosti vznikla.

6. Vlastník bytu a nájomca bytu má povinnosť konať tak, aby pri užívaní, udržiavaní, zmenách, pri prenajatí bytu alebo nebytového priestoru v dome, prípadne jeho časti nerušil a neohrozoval ostatných vlastníkov vo výkone ich vlastníckych, spoluvlastníckych a spoluužívacích práv.

7. Vlastník a nájomca bytu je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru, bytovému družstvu alebo osobe oprávnenej vykonať opravu a údržbu spoločných častí a zariadení domu, ktoré sú prístupné z bytu ktorý užíva a aj za účelom odpočtu a výmeny meradiel.

8. Vlastník a nájomca bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v byte, alebo dome sám, jeho spolubývajúci, príp.návštevníci. Ak sa tak nestane, má bytové družstvo právo po predchádzajúcom upozornení odstrániť tieto závady a poškodenia a požadovať od vlastníka alebo nájomcu náhradu.

Článok III.

Stavebné úpravy bytu a nebytového priestoru

1. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov a vyhláška MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona určuje v ktorých prípadoch postačí stavebnému úradu ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác, v ktorých prípadoch je potrebné stavebné povolenie a v ktorých prípadoch nie je potrebné ani ohlásenie.

2. Ohlásenie stavebných úprav je potrebné v prípade:

 a.) pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do  nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti

b.) pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad, alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

3. Ohlásenie stavebných úprav nie je potrebné pri udržiavacích prácach, ktoré neovplyvňujú stabilitu stavby, požiarnu  bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie.

4. V ostatných prípadoch je potrebné požiadať príslušný Stavebný úrad o vydanie stavebného povolenia.

5. Pred zámerom uskutočniť stavebné úpravy v byte, alebo udržiavacie práce, je vlastník a nájomca bytu, povinný písomne informovať bytové družstvo. Bytové družstvo k zámeru vlastníka zaujme do 30 dní písomné stanovisko.

6. V záujme bezpečnosti vlastníkov a nájomcov bytov, každé nedodržanie stavebného zákona je bytové družstvo povinné ohlásiť stavebnému úradu.

7. Družstvo je oprávnené vykonávať stavebné úpravy bytu, ktorého je vlastníkom a iné podstatné zmeny v byte len po dohode s členom – nájomcom bytu.

8. Vlastník bytu ako aj nájomca bytu je povinný poverenému zástupcovi družstva umožniť, aby vo vhodnom čase mohol vstúpiť do bytu za účelom vykonania periodickej alebo inak nutnej prehliadky bytu.

9. Povinnosti vlastníkov bytov a bytového družstva ako správcu sú upravené i v Zmluve o výkone správy.

10.Stavebné úpravy bytu je povinný vykonávať vlastník alebo nájomca bytu tak, aby nebolo počas týchto úprav obmedzené právo ostatných vlastníkov a nájomcov na kľud, čistotu a bezpečnosť.

Druhá časť 

Užívanie bytového domu

Článok I.

Pokoj v dome

1. Vlastník a nájomca bytu a osoby, ktoré s ním žijú v domácnosti, ako aj iné osoby zdržiavajúce sa v dome, sú povinní správať sa tak, aby nerušili ostatných vlastníkov a nájomcov bytov nadmerným hlukom, nerobili výtržnosti, ani inak nezhoršovali podmienky riadneho užívania bytov.

2. Nočný kľud je stanovený od 22.00 hod do 06.00 hod. V tomto čase nie je povolené vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorá by spôsobovala nadmerný hluk. V tomto čase nie je dovolené hrať na hudobných nástrojoch, spievať, hlučne sa zabávať. 

3. Vlastník a nájomca bytu je povinný v tomto čase stíšiť televízne, rozhlasové a ostatné audiovizuálne zariadenia na izbovú počuteľnosť.

4. Vlastník a nájomca bytu je povinný postarať sa o odrušenie činnosti elektrických spotrebičov, ak tieto rušia príjem rozhlasových a televíznych prijímačov v ostatných bytoch. 

5. Bytové družstvo je povinné dbať, aby hlučnosť výťahu nepresahovala prípustnú mieru. Ak prevádzka výťahu spôsobuje nadmerný hluk, musí byť v dobe nočného kľudu zastavená.

6. Priestupky proti ustanoveniu domového poriadku sa budú riešiť v zmysle Stanov OSBD a Mestskou políciou. Závažnejšie priestupky možno stíhať v zmysle platných predpisov. V krajnom prípade môže družstvo vylúčiť člena, ktorý hrubo porušuje zásady spolužitia najmä ak hrubo porušuje poriadok v dome.

7. Vlastník a nájomca bytu má možnosť vykonávať opravy a úpravy v byte len v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod v dňoch pondelok – sobota.

Článok II.

Uzamykanie bytového domu

1. Z dôvodu zamedzenia prístupu cudzích ľudí do bytového domu, ako aj ochrany majetku vlastníkov bytov, sú vlastníci a nájomcovia povinní uzamykať vchod do domu od 22.00 hod do 06.00 hod, ak nie je trvale uzamknutý a v zmysle dohody vlastníkov a nájomcov. Ďalší vchod do domu je potrebné, aby bol trvale uzamknutý.

2. V prípade, že sú vchodové dvere vybavené automatickým otváraním z bytu vlastníka a nájomcu (automatický vrátnik), je vlastník a nájomca bytu povinný dvere zatvárať aj počas dňa.

Článok III.

Zabezpečenie prístupu do bytového domu

1. Vstup cudzích osôb je možný iba k návšteve vlastníka prípadne nájomcu bytu, v opačnom prípade bude takáto osoba vykázaná z predmetného domu.

2. Kľúče od vchodu príslušného domu a ďalších spoločných priestorov môže vlastniť iba vlastník, alebo nájomca bytu a členovia domácnosti tohto bytu, ak samospráva nerozhodne inak.

3. Každý vlastník, nájomca bytu má povinnosť (po identifikácii) vpustiť do domu havarijnú službu, príslušníkov hasičského zboru, osoby poskytujúce lekársku pomoc, členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva a zamestnancov družstva a členov výboru samosprávy.

Článok IV.

Poriadok a čistota v dome a jeho okolí

1. Bytové družstvo zabezpečuje poriadok a  čistotu v dome a  v priestoroch k nemu  patriacich prostredníctvom samospráv a po dohode s vlastníkmi a nájomcami bývajúcimi v dome. Za týmto účelom zabezpečuje najmä tieto práce:

    – zametanie a umývanie schodov a chodieb, udržiavanie čistoty v pivnici a na povale, čistenie schodišťových okien, spoločenských miestností a priestorov, ako aj ostatných spoločne užívaných zariadení

    – čistenie a udržiavanie schodnosti chodníkov a prístupových ciest k domu a k jeho spoločným zariadeniam (zametanie, odpratávanie snehu), udržiavanie a ochrana vnútroblokovej zelene

    – starostlivosť o riadny chod a udržiavanie spoločného zariadenia: výťah, práčovňa, sušiareň a pod.

2. Všetky vyššie uvedené činnosti zabezpečí bytové družstvo iba na základe objednávky samosprávy a na náklady samosprávy. Ak tieto činnosti vykonávajú vlastníci a nájomcovia bytov svojpomocne, vykonávajú ich podľa rozpisu na ktorom sa dohodli. Ak niektorý vlastník alebo nájomca bytu túto činnosť nevykonáva, zabezpečí ju bytové družstvo na podnet samosprávy na náklady vlastníka alebo nájomcu, ktorý túto činnosť (čistenie, odhadzovanie snehu a pod.) nevykonáva. Ďalej bytové družstvo zabezpečuje:

    – dozor nad vykonávaním remeselných a iných prác vlastnými zamestnancami ako aj dodávateľmi,

    – vykonávania úloh uložených orgánmi štátnej správy (vyvesenie vyhlášok, oznamov).  

    – dohľad na riadnu funkciu vodovodu, plynovodu, ústredného kúrenia, kanalizácie, elektrického zariadenia,

    – kontrolu technického stavu budovy aspoň 1x ročne ( hlavne strecha, základy, nosné prvky,

    Tieto činnosti vykonáva bytové družstvo v rámci výkonu správy bez osobitnej objednávky.

    Zistené závady bez meškania nahlási výboru samosprávy, prípadne stredisku údržby a v prípadoch havarijného ohrozenia majetku alebo života obyvateľov domu, zabezpečí neodkladné opravy.

3. Schody a spoločné chodby treba umývať podľa potreby, alebo podľa dohody vlastníkov a nájomcov. Schody do pivnice, na povalu, dvory, sa čistia najmenej raz za 14 dní. Aspoň raz štvrťročne treba čistiť schodišťové okná, osvetľovacie telesá, olejové nátery, obklady stien, výťahové šachty a ostatné spoločné priestory a zariadenia.

4. Vlastník i nájomca bytu je povinný na svoje náklady odstrániť poškodenia a mimoriadne znečistenia, ktoré spôsobil v dome sám, alebo príslušník jeho domácnosti, jeho návšteva prípadne jeho zviera. Ak túto povinnosť nesplní, môže bytové družstvo poškodenie, prípadne znečistenie odstrániť na jeho náklady.

5. V prípade vykonávania stavebných úprav v byte vlastníka a nájomcu, ktoré je spojené so znečisťovaním spoločných priestorov v dome, najmä schodiska, je vlastník a nájomca povinný zabezpečiť ich priebežné čistenie. Vyprodukovaný drobný stavebný odpad je povinný vlastník a nájomca bytu zlikvidovať na vlastné náklady. 

6. Vlastník a nájomca je povinný triediť a zhromažďovať komunálny odpad a jeho jednotlivé zložky ukladaním do vyhradených kontajnerov, zberných nádob, príp. miest na to určených.

7. Vlastník a nájomca bytu nesmie znečisťovať stanovište kontajnerov, nesmie poškodzovať zberné nádoby, ich označenie, ani ich premiestňovať zo stanovišťa.

8. Vlastník a nájomca  bytu nesmie znemožniť (napr. parkovaním auta) vykonanie pravidelného odvozu odpadu.

9. Vlastník a nájomca bytu nesmie do zberných nádob a kontajnerov na zmesový komunálny  odpad ukladať horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý a výbušný odpad.

10.Vlastník a nájomca bytu nesmie odhadzovať odpady do kanalizačných zariadení (záchody, výlevky, vyhadzovať odpad z okien, kŕmiť vtáctvo a túlavé zvieratá).

11. V komunikačných priestoroch domu (schodiská, chodby) nie je dovolené uskladňovať akýkoľvek odpad, nábytok a iný nadrozmerný odpad, ktoré bránia v únikovej ceste v prípade požiaru a živelnej pohromy.

13. Vlastník a nájomca bytu nesmie vetrať byt do chodby a výparmi z varenia a dymom z cigariet zamorovať ovzdušie schodiska.

Článok V.

Informačné zariadenia v dome

1. Vlastník a nájomca  je povinný označiť svoj byt, nebytový priestor, poštovú schránku ako aj priestory určené ako príslušenstvo bytu svojím menom resp. názvom firmy.

2. Bytové družstvo označí každý byt poradovým číslom. Taktiež každé podlažie musí byť v priestore schodiska označené. Bytové družstvo po dohode s členom výboru samosprávy umiestni na viditeľnom mieste nástenku, na ktorej sa podávajú oznamy a informácie o rôznych akciách.

3. Bytové družstvo označí hlavný uzáver vody, plynu, elektrickej energie a hlavný vodomer.

Článok VI.

Prášenie a čistenie predmetov

1. Koberce, rohožky, periny, madrace a pod., je dovolené prášiť iba na miestach na to určených  v čase od 07.00 hod do 20.00 hod.

2. Vytriasať, vyprašovať alebo zhadzovať z balkónov alebo z okien akékoľvek predmety je zakázané.

3. Na chodbách, schodiskách, povalách, čistiť obuv, šatstvo a iné predmety je zakázané

4. Fajčenie na chodbách, v spoločných priestoroch, suterénoch, pivniciach je zakázané. Porušenie tohto zákazu bude považované za hrubé porušenie Domového poriadku a zákona č. 377/2004 Z.z v platnom znení.

Článok VII.

Vyvesovanie a vykladanie vecí

1. V oknách, na balkónoch a lóggiách obrátených do ulice, alebo na námestie, nie je dovolené vyvesovať, prípadne vykladať bielizeň, periny alebo iné nevhodné predmety. Nečisté, vzhľadom alebo zápachom odporné predmety neslobodno vyvesovať, prípadne vykladať ani v oknách, na balkónoch alebo lóggiách obrátených do dvora prípadne do iných spoločných priestorov.

2. Kvetiny v oknách, na balkónoch a lóggiách musia byť zabezpečené proti pádu. Pri ich zalievaní nesmie pretekajúca voda poškodzovať alebo znečisťovať budovu, prípadne osobný majetok občanov

Článok VIII.

Užívanie spoločných priestorov domu

1. Spoločné priestory v dome môžu vlastníci resp. nájomcovia bytov užívať len na účel, na ktorý boli prvotne určené. Zmena účelu užívania priestorov, môže byť vykonaná len v súlade so stavebným zákonom. Takúto zmenu zabezpečí bytové družstvo v rámci výkonu správy po dohode so samosprávou.

2. V spoločných priestoroch domu, nesmú byť umiestňované materiály a predmety ohrozujúce bezpečnosť vlastníkov resp. nájomcov bytov a ktoré by mohli vyvolať nebezpečenstvo vzniku požiaru, alebo výbuchu.

3. Do priestorov kočikárne možno okrem detských kočíkov a invalidných vozíkov umiestňovať najmä bicykle, detské kolobežky, trojkolky, pokiaľ sa členská schôdza nedohodne inak. Mopedy a motorky je zakázané umiestňovať v celom dome.

4. Kľúče od práčovne a sušiarne sú uložené u člena výboru samosprávy. Použitie týchto priestorov je možné podľa časového rozpisu na ktorom sa vlastníci alebo nájomcovia dohodnú.

5. Za poriadok a čistotu v práčovni a sušiarni zodpovedá vlastník, resp. nájomca bytu, ktorý ju použil. Po použití práčovne vlastník, nájomca odpíše stav elektromeru, merača teplej a studenej vody do evidenčnej knihy pre potreby bytového družstva k vyúčtovaniu nákladov za elektrickú energiu, teplú a studenú vodu a odovzdá kľúče členovi výboru samosprávy.

6. Za odborné prehliadky inštalovaných elektrických zariadení domu zodpovedá bytové družstvo.

Článok IX.

Chov domácich zvierat

1. Chovať resp. mať v držbe psov, mačky a iné zvieratá je dovolené len pokiaľ tieto zvieratá nespôsobujú hygienické závady, alebo nečistotu a neobťažujú, prípadne neohrozujú obyvateľov domu a toto je v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta, resp. obce.

2. Vlastník a nájomca bytu, ktorý chová domáce zvieratá je povinný dbať na to aby zvieratá nespôsobovali hygienické nedostatky alebo nečistotu v dome a v okolí domu. Zvieracie exkrementy je povinný bezodkladne odstrániť a zlikvidovať.

3. Je zakázané chovať, alebo držať zvieratá na balkónoch, v pivniciach a v iných spoločných priestoroch.

4. Je zakázané zriadovať v byte  chovné stanice, ktoré by slúžili k chovu zvierat za účelom ich predaja.

Článok X.

Televízne a rozhlasové antény

1. Televízne,  rozhlasové  a  satelitné  antény  na  vonkajšej  fasáde a  streche  domu  je možné zriadovať len na základe písomného súhlasu bytového družstva, ktorému predchádza súhlas väčšiny vlastníkov bytov v dome.

Článok XI.

Ostatné zariadenia v dome

1. Ku komínovým dvierkam, hlavným uzáverom vody a plynu, ku kanalizačným čistiacim otvorom a k iným podobným zariadeniam, pokiaľ sú v spoločných priestoroch, musí byť zabezpečený voľný prístup. Ak sa uvedené zariadenia nachádzajú v miestnosti, ktorá je v užívaní vlastníka alebo nájomcu, musí byť k nim zabezpečený voľný prístup.

2. Hlavné uzávery plynu a vody musia byť označené dobre viditeľnými orientačnými nápismi.

3. Osoba, ktorá uzatvára hlavné uzávery vody, plynu, ústredného kúrenia a pod. je povinná zabezpečiť, aby doba uzavretia a otvorenia bola vlastníkom a nájomcom oznámená. Otvorenie hlavného uzáveru plynu môže vykonať len oprávnená osoba.

Článok XII.

Kľúče a ich používanie

1. Kľúče od uzamknutých spoločných priestorov v dome a od miestností, kde sú domové uzávery vodovodu a plynovodu sú uložené na vyhradenom mieste. Miesto, kde sú kľúče uložené a meno osoby zodpovednej za uloženie kľúčov musí byť uvedené na orientačnej tabuli alebo na nástenke.

2. Po zániku nájmu je člen – nájomca družstevného bytu povinný odovzdať družstvu všetky kľúče, ktoré má od zámkov v dome.

Článok  XIII.

Osvetlenie domu

1. Po zotmení osvetľujú sa hospodárne všetky spoločné priestory v dome.

2. V domoch, v ktorých nie je potrebné stále osvetlenie, môžu byť schodiská, vchody a chodby vybavené minútovými alebo schodiskovými vypínačmi. Vypínače majú byť umiestnené v blízkosti domových dverí.

Článok XIV.

Pranie a sušenie bielizne

1. Práčovne  používajú  vlastníci i nájomcovia  bytov podľa  poradia  stanoveného dohodou. Ak nedôjde k dohode, určí poradie bytové družstvo. Poradie používania práčovne musí byť vyvesené na nástenke.

2. V dobe nočného kľudu je zakázané prať v spoločných práčovniach i v bytovej práčke.

3. V práčovni je dovolené prať len bielizeň vlastníka alebo nájomcu bytu a príslušníkov jeho domácnosti. Bielizeň infekčne chorých sa nesmie prať v spoločnej práčovni. Výnimku môže povoliť okresný hygienik.

4. Kľúč od práčovne – po použití riadne upratanej – odovzdá vlastník a nájomca bytu bezodkladne osobe určenej členom výboru samosprávy, ktorá má skontrolovať stav zariadenia práčovne.

5. Poradie a termíny určené pre použitie práčovne platia aj pre použitie sušiarne

Článok XV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento družstevný poriadok schválilo Predstavenstvo OSBD Senica 14.12.2005 a je záväzný pre vlastníkov a nájomcov všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ako aj pre osoby, ktoré sa zdržiavajú v dome, vrátane podnájomníkov a členov ich domácností.

2. Dňom 1.1.2006 sa ruší doterajší domový poriadok z augusta 1997.

3. Tento domový poriadok je účinný od 1.1.2006

4. Družstvo je povinné informovať všetkých vlastníkov a nájomcov bytov cestou družstevného spravodaja s týmto domovým poriadkom.

5. Bytové družstvo zabezpečí pre každý vchod v bytovom dome tlačenú verziu „Domového poriadku“ a túto vyvesí v každom vchode na viditeľnom mieste a to vedľa nástenky alebo vedľa bytových schránok.

Senica, december 2005

Ing. František Pastucha

predseda OSBD Senica

Zdieľať článok: