Zhromaždenie delegátov

SENICA
volebný obvod č. 1 Beáta Ondřejová, Vladimír Dukát,
Eva Dudášová
volebný obvod č. 2 Ing. Martin Kovačovič, Marián Vidovič, Ján Oslej,
Marián Dermek
volebný obvod č. 3 Michal Bednárik, Peter Harnoš, Bibiána Potúčková,
Miroslav Vrba, Mária Faboková, Štefan Komorník,
MVDr. Jaroslava Morávková


MYJAVA
volebný obvod č. 1 Rastislav Eliáš, Miroslav Čechmánek, Ing. Anton Baumann,
Erika Kubicová, Jana Michaličková
volebný obvod č. 2 Alžbeta Kršková, Ing. Jana Horňáková
volebný obvod č. 3 František Andrášik, Vladimír Čermák, Ing. Oľga Partlová


SKALICA
volebný obvod č. 1 Peter Sobota, Ing. Ervín Filípek, Ján Repáň
volebný obvod č. 2 Pavel Sopúšek, Daniela Romančíková, Stanislav Blanárik,
Mgr. Anna Salajková, Ing. Michal Karas
volebný obvod č. 3 JUDr. Ľubomír Provazník, Terézia Pekárková,
Ing. Anna Lungová, Július Marko


HOLÍČ
volebný obvod č. 1 Ing. Jozef Vlčej, Andrea Cáfalová, Jozef Čepka,
Ing. Ľuboslava Véghová, Ján Pochylý, Karel Tringela
volebný obvod č. 2 JUDr. Anna Veselá, Mgr. Helena Valková, Štefan Vépy
volebný obvod č. 3 Silvester Štepánik, Ľubomír Chrenka, Ing. Ján Kubík


BREZOVÁ
volebný obvod č. 1 Ján Kačenák
volebný obvod č. 2 Emília Mikúšková, Janka Štefíková
volebný obvod č. 3 Zuzana Gašparíková, Dagmar Oravcová, Pavol Perička


ROHOŽNÍK, JABLONICA a ROZPTYL
volebný obvod č. 1 Blažej Kassay, Milan Gaža, Zdenka Petrovičová

Čl. 55 Zhromaždenie delegátov

1. Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva. 2. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze družstva.

3. Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:

  a) schvaľovať a meniť Stanovy družstva, Volebný poriadok družstva a Rokovací poriadok družstva,

  b) voliť a odvolávať členov predstavenstva, predsedu predstavenstva a členov kontrolnej komisie,

  c) schvaľovať audítora pre riadnu individuálnu účtovú závierku a mimoriadnu účtovnú závierku a výročnú správu družstva, 

  d) prerokovávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,

  e) rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja družstva,

  f) schvaľovať riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu družstva,

  g) rozhodovať o rozdelení a použití zisku a spôsobe úhrady prípadnej straty,

  h) rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,

  i) rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,

  j) rozhodovať o rozdelení, zlúčení, splynutí a o zrušení družstva likvidáciou alebo o zmene právnejformy,

  k) rozhodovať o výške nedeliteľného fondu nad sumu rovnajúcu sa polovici zapisovaného základného imania.


4. Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí aj rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti pokiaľ si rozhodovanie o niektorých veciach vyhradilo.

5. Zhromaždenie delegátov môže na návrh kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť právoplatné rozhodnutie predstavenstva družstva alebo predsedu predstavenstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy družstva, ak od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia do podania návrhu neuplynulo viac ako jeden rok.

6. Delegát je zástupcom všetkých členov družstva za volebný obvod, v ktorom bol zvolený.

7. Delegát má právo zúčastňovať sa na rokovaní zhromaždenia delegátov a hlasovaním rozhodovať o záležitostiach družstva v pôsobnosti zhromaždenia delegátov, podávať orgánom družstva podnety, návrhy a pripomienky k činnosti družstva a na požiadanie alebo z vlastnej iniciatívy sa osobne zúčastňovať členskej schôdze bytového domu/ov vo svojom volebnom obvode.

Čl. 56 Zvolanie zhromaždenia delegátov

1. Schôdzu zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.

2. Zhromaždenie delegátov musí byť zvolané, ak o to požiada písomne:

  a) jedna tretina všetkých členov družstva,

  b) kontrolná komisia družstva.

3. Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr sedem dní pred konaním zhromaždenia delegátov. Pozvánky musia ďalej obsahovať dátum, hodinu a miesto rokovania. Spolu s pozvánkou sa spravidla doručujú aj písomné podkladové materiály k jednotlivým bodom programu.

4. Na rokovanie zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti.

5. Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas.

6. Členovia predstavenstva a členovia kontrolnej komisie družstva sa môžu zúčastňovať zhromaždenia delegátov z titulu svojej funkcie s hlasom poradným a majú právo vyjadriť sa k prerokúvaným záležitostiam, ak boli zvolení za delegátov, majú plnoprávne hlasovacie právo.

Článok 66

Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, kedy sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238, odst.3 Obchodného zákonníka.

Čl. 57 Náhradné zhromaždenie delegátov

1. Ak zhromaždenie delegátov nie je schopné uznášať sa, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, kedy sa malo konať zhromaždenie delegátov pôvodne zvolané.

2. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program rokovania a je schopné uznášať sa bez ohľadu na ustanovenie § 238 ods. 3 Obchodného zákonníka.

Čl. 58 Napadnutie platnosti uznesenia zhromaždenia delegátov

Na návrh člena družstva vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh na súd môže podať člen, ak požiadal o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania zhromaždenia delegátov. Návrh možno na súd podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu družstva.

Zdieľať článok: