Predstavenstvo

Zoznam členov predstavenstva

Ing. Alexander Janovičpredseda
Ing. Jozef Vlčej podpredseda – z lokality Holíč
Michal Bednárikčlen – z lokality Senica
Marián Dermek člen – z lokality Senica
František Andrášik člen – z lokality Myjava
Ing. Anton Baumann člen – z lokality Myjava
Stanislav Blanárik člen – z lokality Skalica
Ing. Ervín Filípek člen – z lokality Skalica
Ing. Ján Kubík člen – z lokality Holíč
Emília Mikúšková člen – z lokality Brezová pod Bradlom
Milan Gaža člen – z lokality Jablonica a ostatné obce

Čl. 59

Predstavenstvo

1. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov. 

2. Predstavenstvo plní uznesenia zhromaždenia delegátov, podáva mu správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

3. Predstavenstvo má 11 členov, z toho desať členov je za jednotlivé lokality určené volebným poriadkom a jedenástym členom je predseda predstavenstva.  

4. Predsedu predstavenstva, ktorý je predsedom družstva, volí zhromaždenie delegátov. Predstavenstvo volí zo svojich členov podpredsedu predstavenstva.  

5. Predstavenstvo sa schádza podľa potreby. Predstavenstvo sa musí zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nenastala náprava nedostatkov.

6. Zasadnutí predstavenstva sa s hlasom poradným môže zúčastňovať predseda kontrolnej komisie, prípadne ním poverený člen kontrolnej komisie a predsedom predstavenstva navrhnutí zamestnanci družstva, ktorí môžu bližšie objasniť prerokovávanú problematiku v rámci programu. Ich vyjadrenie môže byť podkladom pre uznesenie, ak si toto stanovisko osvojí člen predstavenstva družstva a prednesie ho ako návrh na uznesenie.  

7. So zvolenými členmi predstavenstva družstva uzavrie družstvo písomnú zmluvu o výkone funkcie. 

Čl. 60

Kompetencie predstavenstva

1. Do pôsobnosti predstavenstva patrí najmä:

  a) rozhodovať o prijatí fyzickej alebo právnickej osoby za člena podľa čl. 6 týchto Stanov,

  b) schvaľovať organizačnú štruktúru družstva, schvaľovať smernice družstva, stanovovať a schvaľovať výšku poplatkov a cien za služby a dodávky poskytované družstvom,

  c) predkladať zhromaždeniu delegátov riadnu individuálnu účtovnú závierku alebo mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku a výročnú správu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu straty,

  d) prerokovať podnety a správy z kontrol kontrolnej komisie a správy z kontrol vykonaných inými orgánmi, schvaľovať a prijímať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

  e) schvaľovať odmeny členom predstavenstva, výšku mzdy a odmien predsedu predstavenstva a schvaľovať celkovú výšku odmien členom kontrolnej komisie,

  f) prideľovať členom byty v zmysle týchto stanov, rozhodovať o nakladaní s uvoľneným družstevným bytom/NP,  

  g) rozhodovať o rozsahu príslušenstva družstevného bytu/NP, udeľovať súhlas s dočasným užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie,

  h) vypovedať nájom družstevného bytu, rozhodovať o žiadostiach o uzavretie nájomnej zmluvy na družstevný byt,

  i) rozhodovať o vylúčení člena v zmysle čl. 22,

  j) rozhodovať o zlúčení alebo rozdelení družstevného bytu/ov,

  k) rozhodovať o poskytnutí bytových náhrad podľa stanov a tiež, z akých zdrojov budú financované,

  l) splnomocňovať členov predstavenstva alebo zamestnancov družstva na zastupovanie a/alebo hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov,

  m) určovať volebné obvody a počet volebných obvodov pre voľby delegátov družstva,

  n) rozhodovať o predmete činnosti družstva a o jeho zmenách,

  o) rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam predsedu predstavenstva,

  p) schvaľovať výšku poplatku za výkon správy,

  q) rozhodovať o iných veciach, o ktorých vyhradí právo rozhodovať, alebo ktorých rozhodovaním ho poverí zhromaždenie delegátov.

2. Za predstavenstvo koná navonok predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstva, alebo splnomocnený vedúci zamestnanec družstva v poradí stanovenom predsedom predstavenstva. Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje ním poverený člen predstavenstva alebo splnomocnený vedúci zamestnanec družstva.

3. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je zákonom predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a jeden ďalší člen predstavenstva, alebo vedúci zamestnanec družstva splnomocnený predstavenstvom družstva.

4. Predstavenstvo môže na základe písomného splnomocnenia poveriť zastupovaním družstva aj iné fyzické a právnické osoby a organizácie.

Čl. 61

Zasadnutia predstavenstva

1. Zasadnutia predstavenstva zvoláva a riadi predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, prípadne člen predstavenstva poverený predsedom predstavenstva.

2. Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

3. Zasadnutie predstavenstva môže prebiehať aj spôsobom uvedeným v čl. 52 ods. 7 týchto Stanov.

Zdieľať článok: