Členská schôdza bytového domu/ov

Čl. 68

Členská schôdza bytového domu/ov

  1. Členská schôdza bytového domu/ov je orgán družstva, ktorý umožňuje všetkým členom družstva oboznámiť sa s celkovým stavom družstva.
  2. Členská schôdza bytového domu/ov volí a odvoláva delegáta volebného obvodu na   zhromaždenie delegátov.
  3. Členskú schôdzu bytového domu/ov tvoria: a) členovia – nájomcovia družstevných bytov/NP v bytovom dome a členovia – vlastníci bytov/NP v bytovom dome v správe družstva na základe platne uzavretej zmluvy o výkone správy, b) členovia – žiadatelia o pridelenie družstevného bytu/NP, za ktorých sa považujú osoby, ktoré nie sú vlastníkmi ani nájomcami bytov/NP.
  4. Úlohou členskej schôdze bytového domu je aktivovať členov a umožniť im priamu účasť na činnosti družstva.

Čl. 69

Zvolanie členskej schôdze bytového domu/ov

  1. Členskú schôdzu bytového domu/ov zvoláva predstavenstvo alebo predseda predstavenstva podľa potreby alebo ak o to požiada štvrtina členov družstva bytového domu/ov.
  2. Členskú schôdzu bytového domu/ov vedie poverený člen predstavenstva za danú lokalitu, poverený člen kontrolnej komisie alebo poverený zamestnanec družstva alebo určený člen členskej schôdze bytového domu/ov.
  3. O zvolaní členskej schôdze bytového domu/ov a o programe jej rokovania musia byť  členovia schôdze bytového domu/ov písomne upovedomení najmenej sedem dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na mieste v dome obvyklom.

Čl. 70

Hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu/ov

  1. Členská schôdza bytového domu je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina  členov bytového domu/ov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov. Manželia – spoloční členovia majú pri hlasovaní na členskej schôdzi bytového domu jeden hlas za predpokladu, že hlasujú súhlasne, ak sa ich stanoviská nezhodujú, je ich hlas neplatný.
  2. Ak je člen družstva v jednom bytovom dome nájomcom alebo vlastníkom dvoch alebo viacerých bytov alebo nájomcom alebo vlastníkom bytu a zároveň vlastníkom a nájomcom nebytového priestoru, na členskej schôdzi bytového domu má iba jeden hlas.
  3. Za hlasovanie na členskej schôdzi bytového domu/ov sa považuje aj písomné vyjadrenie (súhlas) s podpisom člena, ak z textu listiny je možné jednoznačne určiť prejav vôle člena.

Čl. 71

Účasť na členskej schôdzi bytového domu/ov

Člen družstva má právo zúčastňovať sa, hlasovať, kandidovať a byť zvolený za delegáta volebného obvodu len na členskej schôdzi bytového domu/ov vo volebnom obvode, do ktorého je zaradený.

Zdieľať článok: