Kontrolná komisia

JUDr. Anna Veselá predseda – z lokality Holíč 
Ing. Oľga Partlová podpredseda – z lokality Myjava 
Miroslav Petroviččlen – z lokality Senica 
MVDr. Jaroslava Morávková člen – z lokality Senica 
Ing. Michal Karas člen – z lokality Skalica 
Terézia Pekárková člen – z lokality Skalica 
Zuzana Gašparíková člen – z lokality Brezová pod Bradlom

Čl. 62 Kontrolná komisia

1) Kontrolná komisia je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov. Zodpovedá iba zhromaždeniu delegátov a je nezávislá od ostatných orgánov družstva. Poverení členovia kontrolnej komisie sú oprávnení zúčastňovať sa na rokovaniach všetkých orgánov družstva. 

2) Kontrolná komisia sa vyjadruje k riadnej individuálnej účtovnej závierke a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo k návrhu úhrady straty družstva.

3) Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a vyžaduje zabezpečenie nápravy. V prípadoch, ak predstavenstvo v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 90 dní, neodstráni zistené nedostatky, je kontrolná komisia oprávnená požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

4) Kontrolná komisia je oprávnená vyžadovať si od predstavenstva akékoľvek informácie o činnosti družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie a postavenie družstva a jeho členov. To isté platí aj vo vzťahu k predsedovi predstavenstva a vedeniu družstva. 

5) Na jednotlivé úkony môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viacerých členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnení kontrolnej komisie.

6) Kontrolná komisia má 7 členov

7) Kontrolná komisia volí zo svojich členov predsedu kontrolnej komisie a podpredsedu kontrolnej komisie.

Čl. 63 Zasadnutia kontrolnej komisie

1) Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace.

2) Zasadnutie kontrolnej komisie zvoláva jej predseda, prípadne podpredseda kontrolnej komisie, alebo poverený člen kontrolnej komisie..

3) Podklady na rokovanie kontrolnej komisie, najmä správy a protokoly z vykonaných kontrol a revízií, ako aj návrhy opatrení na odstránenie zistených nedostatkov pripravujú a kontrolnej komisii predkladajú poverení členovia kontrolnej komisie v určených lehotách, ktorí tiež kontrolnú komisiu informujú o priebehu kontrol a revízií.

4) Zasadnutie kontrolnej komisie môže prebiehať aj spôsobom uvedeným v čl. 52 ods. 7 týchto Stanov.

Zdieľať článok: