Ing. Alexander Janovič, predseda

Čl. 64 Predseda predstavenstva 

1) Predseda predstavenstva je orgánom družstva a členom predstavenstva. Predseda predstavenstva je predsedom družstva. 

2) Do pôsobnosti predsedu predstavenstva patrí najmä:

  a) organizovať a riadiť zasadnutia a prácu predstavenstva

  b) rozhodovať o bytových otázkach v rozsahu uvedenom v týchto stanovách

  c) riadiť bežnú činnosť družstva

3) Za výkon funkcie predseda predstavenstva zodpovedá zhromaždeniu delegátov.

Čl. 65 Organizovanie práce predstavenstva 

V tejto činnosti predseda predstavenstva: 

  a) zvoláva a riadi zasadnutia predstavenstva a navrhuje program jeho rokovania 

  b) organizuje prípravu zasadnutia predstavenstva, navrhuje prizvať zamestnancov družstva a ďalších účastníkov rokovania 

Čl. 66 Rozhodovanie o bytových otázkach

V tejto činnosti predseda predstavenstva 

  a) uzatvára nájomné zmluvy o nájme družstevných bytov/NP

  b) určuje výšku nájomného a platieb za plnenia spojené s užívaním bytu/NP

  c) udeľuje súhlas s dohodou o výmene bytu

  d) udeľuje súhlas so zmluvou o podnájme družstevného bytu/NP,

  e) uzatvára s členom – nájomcom družstevného bytu/NP dohodu o zániku nájmu,

  f) uzatvára s členom dohodu o zániku členstva

Čl. 67 Riadenie bežnej činnosti družstva

1. Bežnú činnosť družstva riadi predseda predstavenstva v postavení vedúceho organizácie v zmysle pracovno-právnych a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Družstvo so zvoleným predsedom predstavenstva uzatvorí pracovnú zmluvu s pracovným pomerom na dobu neurčitú v zmysle príslušných ustanovení Zákonníka práce s dňom určeným na nástup do funkcie, pokiaľ pred zvolením do funkcie už nebol v pracovnom pomere s družstvom. V prípade odstúpenia alebo odvolania z funkcie, resp. uplynutím funkčného obdobia, pokiaľ nebude opätovne zvolený do funkcie, jeho pracovný pomer s družstvom nekončí. Pre skončenie tohto pracovného pomeru platia ustanovenia Zákonníka práce o skončení pracovného pomeru dojednaného pracovnou zmluvou.

3. Pre zabezpečenie svojej činnosti družstvo zamestnáva zamestnancov. Zodpovednosť, práva a povinnosti zamestnancov družstva sa riadia zákonmi, stanovami, organizačným poriadkom a kolektívnou zmluvou.

4. Zamestnanci družstva sú oprávnení robiť v mene družstva právne úkony nutné na splnenie uložených pracovných úloh iba v prípade, ak je to stanovené organizačným poriadkom, alebo je to v obchodnom styku obvyklé.

Predseda predstavenstva koná v mene družstva v pracovnoprávnych vzťahoch, a je oprávnený najmä:

  a) zvolávať a viesť porady so zamestnancami družstva,

  b) vydávať za súčinnosti zástupcov zamestnancov interné smernice a nariadenia týkajúce sa pracovnoprávnych vzťahov,

  c) vydávať pokyny zamestnávateľa jednotlivým zamestnancom družstva a sledovať ich riadne a včasné plnenie,

  d) uzatvárať v mene družstva pracovné pomery a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

  e) zastupovať družstvo v kolektívnych pracovnoprávnych vzťahoch,

  f) poverovať zamestnancov družstva na účasť na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

6. Predseda predstavenstva vo vzťahu k tretím osobám vykonáva nasledujúce činnosti:

  a) vedie obchodné jednania, prezentácie a vyjednáva čo najvýhodnejšie zmluvné podmienky pri obstarávaní tovarov a služieb,

  b) komunikuje s dodávateľmi poskytujúcimi tovary a služby družstvu, a za týmto účelom schvaľuje ich výber,

  c) vydáva interné administratívne pravidlá vzťahujúce sa pre poskytovanie služieb klientom družstva.

7. Predsedu predstavenstva v postavení vedúceho organizácie v čase jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenia zastupuje písomne poverený vedúci zamestnanec družstva.

Zdieľať článok: