Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta za člena predstavenstva za lokalitu Myjava

Na Zhromaždení delegátov OSBD Senica dňa 30.05.2024 bude prebiehať doplňujúca voľba člena predstavenstva za lokalitu Myjava v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica.

Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony, zodpovedne a riadne si plnia členské povinnosti. Za člena predstavenstva môže byť volený len bezúhonný člen družstva, ktorého členstvo v družstve trvá bez prerušenia najmenej 3 roky.“

Vyzývame členov družstva, ktorí majú záujem kandidovať za člena predstavenstva za lokalitu Myjava na zvyšok volebného obdobia rokov 2024 až 2026 a spĺňajú podmienky stanovené Volebným poriadkom, aby v lehote do 14.05.2024 na OSBD Senica predložili návrh na kandidáta za člena predstavenstva spolu s písomným súhlasom s kandidatúrou, s označením funkcie a so spracovaním osobných údajov. Kandidát ďalej predloží vyhlásenie, že spĺňa podmienky Volebného poriadku a zákona č. 246/2015 Z.z. o správcoch bytových domov.


OSBD Senica

Zdieľať článok: