Informácia o doručení ročného vyúčtovania za rok 2023

Oznamujeme, že ročné vyúčtovanie za rok 2023, spolu so správou o činnosti za rok 2023 a plánom opráv na rok 2025 boli dňa 10.5.2024 zaslané a doručené na registrované e-mailové adresy vlastníkov a nájomcov bytov a NP.

Pri doručovaní v písomnej forme poštou alebo prostredníctvom hospodára sú tieto dokumenty aktuálne v spracovaní a tlači, pričom doručované budú v zákonnom termíne do 31.05.2024.

Vlastníci a nájomcovia, ktorí nemajú doteraz aktivované doručovanie elektronickou formou na svoj e-mail, budú mať v prílohe ročného vyúčtovania priložený formulár k súhlasu s doručovaním (nájdete ho aj na tejto webovej stránke OSBD Senica v časti Dokumenty – Tlačivá – Tlačivo k spôsobu doručovania >>), ktorý je možné využiť v prípade záujmu o doručovanie elektronickou formou na e-mail. Odporúčame všetkým vlastníkom a nájomcom doručovanie v elektronickej forme (doručujeme elektronicky mesačné zálohové predpisy, ročné vyúčtovania, oznámenia o schôdzach vlastníkov, resp. písomných hlasovaniach), nakoľko predstavuje pohodlné a rýchle doručovanie dokumentov, ktoré si môžete aj archivovať v elektronickej forme, a dokumenty sú doručované okamžite a s časovým predstihom oproti doručovaniu v písomnej forme prostredníctvom pošty alebo hospodára v bytovom dome.

Tento formulár je možné využiť aj na zmenu korešpondenčnej adresy v prípade doručovania poštou, prípadne na súhlas so zasielaním poštou.

Vyplnený a podpísaný formulár súhlasu je možné zaslať, resp. doručiť na OSBD Senica v písomnej forme alebo naskenovaný na e-mail: info@osbdse.sk

Zdieľať článok: