Výzva na predkladanie návrhov na kandidátov za delegátov

V roku 2022 budú prebiehať voľby delegátov družstva v zmysle platných Stanov OSBD Senica a Volebného poriadku OSBD Senica prijatých na zhromaždení delegátov dňa 27.05.2021.
Čl. 1 ods. 3 Volebného poriadku ustanovuje: „Do orgánov družstva môžu byť volení len členovia družstva – fyzické osoby staršie ako 18 rokov, ktorí majú spôsobilosť na právne úkony, zodpovedne a riadne si plnia členské povinnosti.“
Vyzývame členov družstva, ktorí majú záujem kandidovať za delegáta družstva na volebné obdobie rokov 2022 až 2026 a spĺňajú vyššie uvedenú podmienku, aby v lehote do 31.03.2022 na OSBD Senica predložili návrh na kandidáta za delegáta spolu s písomným súhlasom s kandidatúrou a so spracovaním osobných údajov.

Vyššie uvedený súhlas – Prihláška za delegáta je zverejnená v sektore Dokumenty – Tlačivá.

Zdieľať článok: