S M E R N I C A č. 67 / 2010 (so zapracovanými dodatkami č. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 a 8) o prevádzke meracej techniky, odpočtoch meračov, súpise počtu osôb, stanovení úhrad a preddavkov a vyúčtovanínákladov na plnenia a preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v bytoch a nebytových priestoroch vovlastníctve a v správe OSBD Senica

Zdieľať článok: