Profil družstva

K 31. decembru 1976 integráciou sa vytvorilo vo vtedajšom okrese jedno stavebné bytové družstvo, ktoré dodnes nesie názov „Okresné stavebné bytové družstvo Senica“. Jeho prvým predsedom sa stal pán Milan Fekiač. Boli schválené nové stanovy a zvolené 11-členné predstavenstvo družstva a 5-členná kontrolná komisia. Predsedom kontrolnej komisie bol pán Emil Haring.

Po tomto roku boli viackrát zmenené stanovy a zvýšil sa počet členov predstavenstva a kontrolnej komisie. Správa a údržba bytov sa začala profesionalizovať a zabezpečovali ju zamestnanci OSBD Senica pod riadením vedenia družstva, kde štatutárnym orgánom je Predstavenstvo družstva, ktoré bolo volené väčšinou z dobrovoľných funkcionárov, čo je aj v súčasnosti. Od roku 1987 do roku 2006 vykonával funkciu predsedu družstva Ing. František Pastucha. Predsedom kontrolnej komisie v rokoch 1987 – 1998 bol pán Elemír Madunický a od roku 1998 do roku 2006 pán Otokar Polák.

V súčasnej dobe riadi OSBD Senica 11 členné predstavenstvo a 7 členná kontrolná komisia. Predsedom družstva je od mája 2006 Ing. Alexander Janovič

a predsedom kontrolnej komisie pani JUDr. Anna Veselá.

V čase integrácie v roku 1976 sa umožňovala priama účasť členov na činnosti družstva a to tak, že Zhromaždenie delegátov OSBD Senica na svojom zasadnutí v roku 1977 schválilo podľa počtu bytových jednotiek a územného rozloženia 19 členských samospráv s voleným výborom. Treba konštatovať, že počet zvolených výborov samospráv k 31.12.2009 je 295.

Spolupráca s výbormi samospráv sa uskutočňovala formou porád predsedov a členov výborov samospráv, členských schôdzí samospráv za účasti členov predstavenstva a vedenia družstva, čo pretrváva dodnes.

Počet členov k 31.12.1976 v zlúčenom družstve bol 4 382, obhospodarovaných bytov v majetku družstva 3 905 a 172 garáží. Pre porovnanie je potrebné uviesť, že k 31.12.2009 má OSBD Senica 9307 členov, spravuje 9641 bytov a v súčasnej dobe spravuje i 207 garáží. Ďalej OSBD Senica spravuje byty a garáže, ktoré boli pod správou iných firiem.

Prelomovým rokom bolo obdobie, kedy boli prijaté zákony o vlastníctve bytov a to prijatím transformačného zákona č. 42/92 Zb., ktorý bol neskôr nahradený zákonom č. 182/93 Zz. Tento zákon a jeho ďalšie novely okrem iného umožňuje prevod bytov do osobného vlastníctva nájomcov. V tomto období sa ukončilo poskytovanie štátnych

dotácií na výstavbu obytných domov a úverov z banky a výstavba bytov družstevnou formou bola tak ukončená.

Ďalšie doplňujúce zákony o správe bytov stavajú bytové družstvá viac menej do úlohy profesionálnych správcov majetku vlastníkov. Každý dom so svojím vlastným bankovým účtom je samostatná ekonomická jednotka, ktorá si rozhoduje o svojom hospodárení a správca plní jej rozhodnutia prijaté na členských schôdzach v medziach zákona.

Môže sa konštatovať, že počet členov OSBD Senica pri prevádzaní bytov do osobného vlastníctva nájomcov sa takmer nezmenil, o čom svedčí skutočnosť, že celkového počtu 9641 bytov e celkom 9307 členov, čo predstavuje 96,54% a postoj vlastníkov bytov k vlastnému majetku v obytných domoch sa neustále zlepšuje a zvýšený záujem o obnovu domov je zrejmý v každom meste a obci.

I napriek tomu, že snahou bolo utlmiť bytové družstevníctvo na Slovensku, sa pozabudlo na skutočnosť, že bytové družstevníctvo má hlboké korene a najmä myšlienka Samuela Jurkoviča stále platí, o čom svedčí fakt, že v tomto období si bytové družstvo v okresoch Senica, Skalica a Myjava pripomínajú 50. výročie ich založenia.

Ako sa bude bytové družstevníctvo na Slovensku ďalej orientovať a či začlenenie do družstevnej únie v rámci Európskej únie a tvorba nových zákonných pravidiel pomôže jeho stabilizácii, nám ukáže budúcnosť.

zdroj: Bulletin „50 rokov vzniku bytových družstiev …“ vydané predstavenstvom OSBD Senica

Zdieľať článok: