Informácia k doručovaniu ročného vyúčtovania za rok 2022

Oznamujeme, že ročné vyúčtovanie za rok 2022, spolu so správou o činnosti za rok 2022 a plánom opráv na rok 2024, sú aktuálne v spracovaní a následne budú v tlači (v prípade doručovania v písomnej forme). Doručované jednotlivým vlastníkom a nájomcom budú v zákonnom termíne do 31.05.2023 (predpokladáme odosielanie v prvej polovici mája 2023).

Vlastníci a nájomcovia, ktorí nemajú doteraz aktivované doručovanie elektronickou formou na svoj e-mail, budú mať v prílohe ročného vyúčtovania priložený formulár k súhlasu s doručovaním (nájdete ho aj na tejto webovej stránke OSBD Senica v časti Dokumenty – Tlačivá – Tlačivo k spôsobu doručovania), ktorý je možné využiť v prípade záujmu o doručovanie elektronickou formou na e-mail. Odporúčame všetkým vlastníkom a nájomcom doručovanie v elektronickej forme (doručujeme elektronicky mesačné zálohové predpisy, ročné vyúčtovania, oznámenia o schôdzach vlastníkov, resp. písomných hlasovaniach), nakoľko predstavuje pohodlné a rýchle doručovanie dokumentov, ktoré si môžete aj archivovať v elektronickej forme, a dokumenty sú doručované okamžite a s časovým predstihom oproti doručovaniu v písomnej forme prostredníctvom pošty alebo hospodára v bytovom dome.

Tento formulár je možné využiť aj na zmenu korešpondenčnej adresy v prípade doručovania poštou, prípadne na súhlas so zasielaním poštou.

Vyplnený a podpísaný formulár súhlasu je možné zaslať, resp. doručiť na OSBD Senica v písomnej forme alebo naskenovaný na e-mail: info@osbdse.sk

Zdieľať článok: